دسته: زایمان

اضافه وزن در حاملگی

اضافه وزن در حاملگی بهترین پزشک زنان در تهران مقدار اضافه وزن مقبول در خانمهای حامله تک قلو مقادیر زیر است : خانم حامله با BMI کمتر از ۱۸/۵ ۱۸ـ۱۲/۵ کیلوگرم خانم حامله باBMI از۲۴/۹ـ۱۸/۵ ۱۶ـ۱۱/۵ کیلوگرم خانم حامله باBMI از۲۹/۹ـ۲۵ ۱۱/۵ـ۷ کیلوگرم خانم حامله باBMI بیش از ۳۰ ۹ـ۵ کیلوگرم حاصل تقسیم وزن بر […]

ادامه مطلب